You have 0 Item(s) in your cart. Total : 0,00 lei

Politica cookie

HomePolitica cookie

POLITICA COOKIE

Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât ?i de la ter?i, pentru a furniza vizitatorilor o experien?? mult mai bun? de navigare ?i servicii adaptate nevoilor ?i interesului fiec?ruia.
În conformitate cu Directiva „e-Intimitate” a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 ?i cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protec?ia vie?ii private în sectorul comunica?iilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consim??mântul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce este un „cookie”?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut ?i ca „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur ?i simplu „cookie”) este un fi?ier de mici dimensiuni, format din litere ?i cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaz? Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emis? de c?tre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) ?i este complet „pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).
Scopul ?i utilizarea modulelor cookie
Site-ul www.selfit.ro instaleaz? module cookie doar pentru a permite îmbun?t??irea func?iilor oferite, astfel încât experien?a ocazionat? de vizitarea site-ului s? devin? mai pl?cut?. www.selfit.ro nu utilizeaz? module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.
„Cookie”-urile joac? un rol important în facilitarea accesului ?i livr?rii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucur? pe Internet, cum ar fi:
• Personalizarea anumitor set?ri precum:
– limba în care este vizualizat un site;
– moneda în care se exprim? anumite pre?uri sau tarife;
– p?strarea op?iunilor pentru diverse produse (m?suri, alte detalii etc.) în co?ul de cump?r?turi (?i memorarea acestor op?iuni) – generându-se astfel flexibilitatea „co?ului de cump?r?turi”;
– accesarea preferin?elor vechi prin accesarea butonului „Înainte” ?i „Înapoi”.
• Cookie-urile ofer? de?inatorilor de site-uri feedback asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de c?tre utilizatori, astfel încât s? le poat? face ?i mai eficiente ?i mai accesibile pentru utilizatori;
• Permit aplica?iilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri s? fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experien?? de navigare mai valoroas?, mai util? ?i mai placut?;
• Îmbun?t??esc eficien?a publicit??ii online.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie con?ine informa?ii care fac leg?tura între un web-browser (utilizator) ?i un web-server anume (website-ul). Dac? un browser acceseaz? acel web-server din nou, acesta poate citi informa?ia deja stocat? ?i reac?iona în consecin??. Cookie-urile asigur? utilizatorilor o experien?? pl?cut? de navigare ?i sus?in eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferin?ele în materie de confiden?ialitate online, op?iunile privind limba site-ului, co?uri de cump?r?turi sau publicitate relevant?.

Care este durata de via?? a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de via?? a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singur? sesiune (session cookies) ?i nu mai sunt re?inute, odat? ce utilizatorul a p?r?sit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt re?inute ?i refolosite de fiecare dat? când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri persistente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi ?terse de un utilizator în orice moment prin intermediul set?rilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de ter?i?

Anumite sec?iuni de con?inut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor ter?e p?r?i / furnizori (ex.: news-box, un video sau o reclam?). Aceste ter?e p?r?i pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website ?i ele se numesc „third party cookies” pentru c? nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii ter?i trebuie s? respecte de asemenea legea în vigoare ?i politicile de confiden?ialitate ale de?in?torului site-ului.

Aceste cookie-uri pot proveni de la urm?torii ter?i: facebook.com, twitter.com, etc.

Cu sunt folosite cookie-urile de c?tre website

O vizit? pe website poate plasa cookie-uri în scopuri de:
cre?tere a performan?ei website-ului;
analiz? a vizitatorilor;
geotargetting;
înregistrare a utilizatorilor.

Alte cookie-uri ale ter?elor p?r?i

Pe unele pagini, ter?ii pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urm?ri succesul unei aplica?ii sau pentru a particulariza o aplica?ie. Datorit? modului de utilizare, website-ul nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum ter?ele p?r?i nu pot accesa cookie-urile de?inute de respectivul website. De exemplu, când utilizatorul distribuie un articol folosind butonul pentru re?elele sociale aflat pe un website, acea re?ea social? va înregistra activitatea utiliatorului, nu website-ul pe care se afl? butonul.
Ce tip de informa?ii sunt stocate ?i accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile p?streaz? informa?ii într-un fi?ier text de mici dimensiuni, care permit unui website s? recunoasc? un browser. Web-serverul va recunoa?te browserul, pân? când cookie-ul expir? sau este ?ters. Cookie-ul stocheaz? informa?ii importante, care îmbun?t??esc experien?a de navigare pe Internet, de exemplu:
set?rile limbii în care se dore?te accesarea unui site;
p?strarea unui utilizator logat în contul de webmail;
securitatea online banking;
p?strarea produselor în co?ul de cump?r?turi.
De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezint? punctul central al func?ion?rii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experien?e de navigare prietenoase ?i adaptat? preferin?elor ?i intereselor fiec?rui utilizator.Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamna c? utilizatorul nu va mai primi publicitate online – ci doar c? aceasta nu va mai putea ?ine cont de preferin?ele ?i interesele utilizatorului, eviden?iate prin comportamentul de navigare.
Exemple de întrebuin??ri importante ale cookie-urilor (care nu necesit? autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
con?inut ?i servicii adaptate preferin?elor utilizatorului – categorii de ?tiri, vreme, sport, h?r?i, servicii publice ?i guvernamentale, website-uri distractive ?i servicii de turism;
oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – re?inerea parolelor, preferin?elor de limb? (ex.: afi?area rezultatelor c?ut?rilor în limba român?)
re?inerea filtrelor de protec?ie a copiilor privind con?inutul pe Internet (op?iuni family mode, func?ii de safe search);
m?surarea, optimizarea ?i caracteristicile de analytics – cum ar fi: confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de con?inut este vizualizat ?i modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de c?utare, direct, din alte website-uri etc.). De?in?torii website-urilor deruleaz? aceste analize pentru a perfec?iona website-urile, în beneficiul utilizatorilor.

Securitate si probleme legate de confiden?ialitate

Cookie-urile NU sunt viru?i! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alc?tuite din buc??i de cod, a?a c? nu pot fi executate, nici nu pot rula în mod automat. În consecin??, nu se pot duplica sau replica pe alte re?ele pentru a rula sau a se replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste func?ii, nu pot fi considerate viru?i. Cookie-urile pot fi, totu?i, folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaz? informa?ii despre preferin?ele ?i istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume website cât ?i pe alte website-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o form? de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt con?tiente de acest fapt ?i, în mod constant, marcheaz? cookie-urile pentru a fi ?terse, în cadrul procedurilor de ?tergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general, browserele au integrate reglaje de confiden?ialitate, care furnizeaz? diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate ?i ?tergere automat? dup? ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri
Deoarece protec?ia identit??ii este foarte valoroas? ?i reprezint? dreptul fiec?rui utilizator de Internet, este indicat s? se ?tie ce eventuale probleme pot crea cookie-urile.
Pentru c? prin intermediul lor se transmit în mod constant, în ambele sensuri, informa?ii între browser ?i website, dac? un atacator sau persoan? neautorizat? intervine în parcursul de transmitere a datelor, informa?iile con?inute de cookie pot fi interceptate. De?i foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dac? browserul se conecteaz? la server folosind o re?ea necriptat? (ex.: o re?ea WiFi nesecurizat?).
Alte atacuri bazate pe cookie implic? reglaje gre?ite ale cookie-urilor pe webservere. Dac? un website nu solicit? browserului s? foloseasc? doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a p?c?li browserele în a trimite informa?ii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaz? apoi informa?iile cu scopul de a accesa neautorizat anumite site-uri.
Este foarte important ca utilizatorii s? fie aten?i în alegerea metodei celei mai potrivite de protec?ie a informa?iilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigur? ?i responsabil?, bazat? pe cookies

Datorit? flexibilit??ii lor ?i a faptului c? majoritatea dintre cele mai vizitate website-uri, inclusiv cele mai mari, folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai r?spândite ?i utilizate, printre care: Facebook, Twitter, YouTube, Gmail, Yahoo ?i altele.
Iat? câteva sfaturi care v? pot asigura c? naviga?i f?r? grij?, îns? cu ajutorul cookie-urilor:
particulariza?i-v? reglajele browserului, în ceea ce prive?te cookie-urile, pentru a reflecta un nivel confortabil pentru dumneavoastr? al securit??ii utiliz?rii cookie-urilor;
dac? nu v? deranjeaz? cookie-urile ?i sunte?i singura persoan? care utilizeaz? computerul, pute?i regla termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare ?i al datelor personale de acces;
dac? împ?r?i?i accesul la calculator, pute?i lua în considerare reglarea browserului pentru a ?terge datele individuale de navigare de fiecare dat? când închide?i browserul. Aceasta este o variant? de a accesa website-urile care plaseaz? cookie-uri ?i de a ?terge orice informa?ie de vizitare, la închiderea sesiunii de navigare;
instala?i-v? ?i actualiza?i-v? constant aplica?ii antispyware. Multe dintre aplica?iile de detectare ?i prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedic? browserul de a accesa website-uri care ar putea s? exploateze vulnerabilit??ile browserului sau s? descarce software periculos;
asigura?i-v? c? ave?i browserul mereu actualizat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaz? exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.
Cookie-urile sunt pretutindeni ?i nu pot fi evitate, dac? dori?i s? v? bucura?i de acces pe cele mai bune ?i cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau interna?ionale. Cu o în?elegere clar? a modului lor de operare ?i a beneficiilor pe care le aduc, pute?i lua m?surile necesare de securitate, astel încât s? pute?i naviga cu încredere pe Internet.
Cum proceda?i dac? nu dori?i s? fie instalate module cookie pe computerul dumneavoastr??
Exist? persoane pentru care stocarea unor informa?ii extrase din computerul sau dispozitivul lor mobil are un caracter relativ invaziv, mai ales atunci când informa?iile în cauz? sunt stocate ?i utilizate de c?tre ter?i care le sunt necunoscu?i. Dac? prefera?i, ave?i posibilitatea de a bloca toate modulele cookie sau doar pe unele dintre acestea ori chiar de a elimina module cookie care au fost instalate pe terminalul dumneavoastr?. Fi?i îns? con?tient de faptul c? risca?i s? nu pute?i utiliza anumite func?ii. Pentru a activa acest blocaj, trebuie s? modifica?i parametrii de confiden?ialitate ai browserului. Unii operatori ter?i au elaborat instrumente ale c?ror module permit s? se dezactiveze culegerea ?i utilizarea datelor. Dezactivarea ?i refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat ?i folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamn? c? utilizatorul nu va mai primi / vedea publicitate online. Este posibil? reglarea din browser pentru ca aceste cookie-uri s? nu mai fie acceptate, sau se poate regla browserul s? accepte cookie-uri de la un anumit website. Dar, de exemplu, daca un utilizator nu este înregistat folosind cookie-urile, nu va putea l?sa comentarii. Toate browserele moderne ofer? posibilitatea de a schimba reglajele cookie-urilor.
Aceste reglaje se g?sesc, de regul?, în meniurile (butoanele) „Op?iuni”, „Reglaje” sau „Preferin?e” ale browserului.

Created by: XHOUSE